دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

انواع ایزومری ساختاری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ایزومری یا همپاری

مفهوم کلمه ایزومری

تعریف ایزومر یا همپار

تفاوت ترکیبات ایزومر با یکدیگر

تعریف ایزومری ساختاری و انواع آن

تعریف ایزومری زنجیری یا اسکلتی با ذکر مثال

تعریف ایزومری موضعی با ذکر مثال

تعریف ایزومری گروه عاملی با ذکر مثال

تعریف ایزومری متامری با ذکر مثال

تعریف ایزومری توتومری با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اشباع شدگی ترمودینامیکی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف همترازی نتیجه اعمال یک میدان مغناطیسی …

دیدگاهتان را بنویسید