چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

انواع ایزومری ساختاری

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

ایزومری چیست؟

ایزومری ساختاری چه نوع ایزومری است؟ چند نوع می باشد؟

ایزومر یا همپار به چه نوع ترکیباتی گفته می‌شود؟

ایزومری زنجیری یا اسکلتی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال

ایزومری موضعی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال

ایزومری گروه عاملی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال

ایزومری متامری، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال

ایزومری توتومری، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال

تفاوت در نوع گروه عاملی ایزومرها، چه نتیجه ای دارد؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …