شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

انواع اکسید

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

نتیجه ترکیب اکسید فلزات و نافلزات با آب

انواع اکسید

تعریف اکسید اسیدی با ذکر چند مثال

واکنش دی نیتروژن پنتا اکسید با آب

دلیل اکسی اسیدی بودن بیشتر اکسیدهای نافلزات

واکنش کربن دی اکسید با کلسیم هیدروکسید

تعریف اکسید بازی با ذکر چند مثال

واکنش سدیم اکسید با آب

نوع فلزات تولید کننده اکسید فلزی

توضیح درباره مکانیسم تولید یون هیدروکسید در اکسیدهای بازی

نتیجه واکنش اکسید آهن III با اسیدها

تعریف اکسید آمفوتری با ذکر چند مثال

نوع فلزات تولید کننده اکسید آمفوتری

نتیجه واکنش آلومینیم اکسید با اسیدها و بازها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …