جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

الکتروشیمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف الکتروشیمی

تعریف انرژی الکتریکی

ماهیت تمام واکنش های شیمیایی

تعریف الکترولیز

هدف الکتروشیمی

تعریف واکنش اکسایش و کاهش

تعریف قدیمی درباره اکسایش و کاهش

نتیجه انتقال الکترون از جایی به جای دیگر

انواع رسانش

تعریف رسانش فلزی و الکترولیتی

تعریف الکترولیت و انواع آن

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …