شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

الکترود

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

الکترودهای موجود در یک سلول شیمیایی (Electrochemical cell) = …………..

تعریف نیم سلول یا الکترود (electrode) = …………..

تعریف الکترود آند (Anode electrode) = …………..

نوع نیم واکنش در الکترود آند = …………..

تعریف الکترود کاتد (Cathode electrode) = …………..

نوع نیم واکنش در الکترود کاتد = …………..

نتیجه واکنش های انجام شده در آند و کاتد = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …