دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش چه هستند؟

اعداد اکسایش چگونه اعدادی هستند؟

افزایش و کاهش عدد اکسایش، به چه معنی است؟

چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات معدنی بکار می رود؟

چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی بکار می رود؟

راه ساده ای برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی است، این راه چگونه می باشد؟

آلدهیدها و کتون ها در مقابل اکسایش و کاهش چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

آلدهیدها در اثر اکسایش، چه اتفاقی برای آنها می افتد؟ عامل اکسنده چیست؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …