چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

اشباع شدگی ترمودینامیکی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

همترازی چیست؟

اگر یک میدان مغناطیسی خارجی به هسته هیدروژن اعمال کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، آیا تغییری در همترازی پیش می آید یا خیر؟

آیا قدرت میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده اهمیت دارد؟

اختلاف انرژی بین دو تراز ایجاد شده، در چه حیطه ای از امواج الکترومغناطیسی قرار می گیرد؟

توضیح هسته ها بین دو تراز انرژی ایجاد شده، تابع چه قانونی است؟

قانون بولتزمن، چه می گوید؟

جذب در NMR ، تحت چه شرایطی اتفاق می افتد؟

چه زمانی سیستم به یک اشباع شدگی ترمودینامیکی می ‌رسد؟

چگونه می توانیم بر اشباع شدگی ترمودینامیکی غلبه کنیم؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …