دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

اسید چرب سیس و ترانس

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

تعریف اسید چرب غیراشباع  (Unsaturated) = …………..

انواع اسید چرب غیراشباع = …………..

فرم ایزومری اسید چرب غیراشباع = …………..

نوع اسید چرب غیراشباع موجود در طبیعت و بدن انسان = …………..

نوع اسید چرب غیرعادی ناشناخته = …………..

نوع اسیدهای چرب ضروری بدن انسان = …………..

مهم ترین اثر اسید چرب ترانس در بدن انسان = …………..

منابع مهم روغن های حاوی ایزومر ترانس بالا = …………..

نوع فرآیند شیمیایی در روش تهیه روغن نباتی جامد = …………..

تعریف فرآیند هیدروژناسیون = …………..

مقدار مجاز اسید چرب ترانس در روغن های مصرفی = …………..

منابع غذایی حاوی اسید چرب غیراشباع = …………..

حالت فیزیکی اسید چرب غیراشباع در دمای اتاق = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …