دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

اسید و باز

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

نمونه اسید و بازهای موجود در طبیعت

تعریف اسید و باز

نظریه های مختلف برای تعریف اسید و باز

عنصر سازنده اسیدها از نظر لاووازیه و دیوی

تعریف اسید و باز طبق نظریه آرنیوس با ذکر مثال

تعریف اکسید اسیدی با ذکر مثال

تعریف اکسید بازی با ذکر مثال

تعریف اسید و باز طبق نظریه برونستد – لوری با ذکر مثال

تعریف اسید و باز طبق نظریه لوویس با ذکر مثال

تعریف پیوند داتیو

چند نمونه از اسیدهای لوویس

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …