شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

اسید و باز

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

نمونه اسید و بازهای موجود در طبیعت

تعریف اسید و باز

نظریه های مختلف برای تعریف اسید و باز

عنصر سازنده اسیدها از نظر لاووازیه و دیوی

تعریف اسید و باز طبق نظریه آرنیوس با ذکر مثال

تعریف اکسید اسیدی با ذکر مثال

تعریف اکسید بازی با ذکر مثال

تعریف اسید و باز طبق نظریه برونستد – لوری با ذکر مثال

تعریف اسید و باز طبق نظریه لوویس با ذکر مثال

تعریف پیوند داتیو

چند نمونه از اسیدهای لوویس

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …