شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف آلکن ها و نام دیگر آنها

فرمول عمومی آلکن ها

تعریف هیدروکربن

فرمول مولکولی و ساختار اتیلن

برخی خصوصیات اتیلن

توضیحی درباره برخی خصوصیات اتیلن

مقدار نقطه ذوب و جوش اتیلن

تعریف مولکول غیرقطبی

تعریف الکترونگاتیوی

تعریف ممان دوقطبی پیوند یا گشتاور دوقطبی

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

نوع نیروی جاذبه بین مولکولی در اتیلن

تعریف نیروی جاذبه بین مولکولی

تعریف نیروی لاندن

شرح چگونگی ایجاد قطبیت موقت در مولکول ها

مقدار طول پیوند C-C و C-H در اتیلن

نوع هیبرید کربن در مولکول اتیلن

تریف هیبرید شدن

مفهوم اوربیتال هیبریدی sp۲

مقدار انرژی شکست پیوند سیگما و پای در ترکیب اتیلن

تعریف انرژی شکست پیوند

تعریف پیوند سیگما و پای

مقایسه طول پیوند C-C در اتیلن و اتان

توضیحی درباره استحکام پیوند C=C و دلیل آن

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …