دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

اتم

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تعریف عنصر از نظر رابرت بویل = …………..

تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون = …………..

تعریف اتم = …………..

منشاء خواص فیزیکی و شیمیایی هر عنصر = …………..

مفهوم کلمه اتم = …………..

ذرات تشکیل دهنده اتم ها = …………..

مهم ترین ذرات بنیادی = …………..

نظریه اتمی لوسیپوس و دموکریتوس = …………..

نظر ارسطو درباره ماده = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …