دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

اتم

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تعریف عنصر از نظر رابرت بویل = …………..

تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون = …………..

تعریف اتم = …………..

منشاء خواص فیزیکی و شیمیایی هر عنصر = …………..

مفهوم کلمه اتم = …………..

ذرات تشکیل دهنده اتم ها = …………..

مهم ترین ذرات بنیادی = …………..

نظریه اتمی لوسیپوس و دموکریتوس = …………..

نظر ارسطو درباره ماده = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ …