پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

آلکین ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف آلکین ها و نام دیگر آنها

فرمول عمومی آلکین ها

تعریف هیدروکربن

نوع اثرات ترکیبات استیلنی استخراج شده از طبیعت

فرمول مولکولی و ساختار استیلن

مقایسه گرمای سوختن استیلن، اتیلن و اتان

دلیل استفاده استیلن در جوشکاری

مقایسه طول پیوند C-C در استیلن، اتیلن و اتان

دلیل کوتاه بودن طول پیوند C-C استیلن

تعریف پیوند سیگما و پای

دلیل محکم بودن پیوند C-C استیلن نسبت به سایر پیوندهای C-C

توضیح درباره اسیدی بودن H موجود در ترکیبات استیلنی

مقایسه قدرت اسیدی استیلن با چند اسید دیگر

تعریف ثابت یونش اسید

مقایسه قدرت اسیدی استیلن با آب، الکل، آمونیاک، اتیلن و اتان با توجه به pKa

توضیح درباره قدرت اسیدی مشتقات استیلنی با توجه به گروه های استخلافی R

توضیح درباره پوشش یافتگی H در ترکیبات استیلنی

مفهوم H های پوشیده تر

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …