شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

آلکین ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف آلکین ها و نام دیگر آنها

فرمول عمومی آلکین ها

تعریف هیدروکربن

نوع اثرات ترکیبات استیلنی استخراج شده از طبیعت

فرمول مولکولی و ساختار استیلن

مقایسه گرمای سوختن استیلن، اتیلن و اتان

دلیل استفاده استیلن در جوشکاری

مقایسه طول پیوند C-C در استیلن، اتیلن و اتان

دلیل کوتاه بودن طول پیوند C-C استیلن

تعریف پیوند سیگما و پای

دلیل محکم بودن پیوند C-C استیلن نسبت به سایر پیوندهای C-C

توضیح درباره اسیدی بودن H موجود در ترکیبات استیلنی

مقایسه قدرت اسیدی استیلن با چند اسید دیگر

تعریف ثابت یونش اسید

مقایسه قدرت اسیدی استیلن با آب، الکل، آمونیاک، اتیلن و اتان با توجه به pKa

توضیح درباره قدرت اسیدی مشتقات استیلنی با توجه به گروه های استخلافی R

توضیح درباره پوشش یافتگی H در ترکیبات استیلنی

مفهوم H های پوشیده تر

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …