شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

آلکن ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف آلکن ها و نام دیگر آنها

فرمول عمومی آلکن ها

تعریف هیدروکربن

دلیل سیرنشده بودنِ آلکن ها

فرمول مولکولی و ساختار اتیلن

انواع واکنش های آلکن ها

تعریف واکنش افزایشی

مفهوم اولفین

دلیل اولفینی بودنِ آلکن ها

اساس تفاوت واکنش های آلکن ها

توضیحی درباره واکنش های انجام شده آلکن ها از نظر ترمودینامیکی و سینتیکی

تعریف پیوند سیگما

تعریف پیوند پای

نوع خاصیت پیوند پای در آلکن ها

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …